Terug naar Nieuwsbrief 64

Berichten vanuit het bestuur

Misschien was u aanwezig bij de ALV op 24 februari. voorafgaande aan de wandel- en fietsbeurs in Utrecht, misschien was u verhinderd en bent u alsnog geïnteresseerd in datgene wat besproken is. Hierbij vindt u de link naar de notulen van deze bijeenkomst.

Op zaterdag 13 april is er een Beleidsdag georganiseerd voor belangstellenden uit de vereniging. Het was een gezellige, inspirerende dag met betrokken vrijwilligers. We zijn daar als bestuur blij mee en
voelen ons gesteund door deze achterban. Hoe nu verder?
Er ligt een verslag. Dat bevat wel aanzetten, maar nog geen concrete acties, noch wie wat gaat doen. Dat was wel de bedoeling van de dag. Enerzijds zijn we blij met de vrijwilligers die we hebben en die (enorm) veel taken op zich nemen. Anderzijds constateren we dat het moeilijk is nieuwe vrijwilligers te vinden voor bijvoorbeeld bestuur, perscontacten, communicatie; of om initiatieven te nemen om pelgrimeren (nog meer) in het publiek te promoten.
De beleidsdag is geweest, de concrete acties moeten nog uitgewerkt worden.
Wil je je tijd, kennis en kunde voor de vereniging inzetten? Meld je aan bij onze voorzitter Dick van Maanen. Iedereen is nodig….

De najaarsbijeenkomst zal dit jaar plaats vinden op 26 oktober. Als locatie is gekozen voor Almere Haven. Een nieuwe stad op nieuw land. Aan de najaarsbijeenkomst, vol met sprekers en workshops, zal ook een (korte) ALV gekoppeld worden, onder meer om een nieuw Huishoudelijk Reglement vast te stellen. Informatie hierover volgt later. De organisatie van deze dag is overgedragen aan Loes Peters omdat Robert Jansen ermee gestopt is. Loes is een lid van de laatste jaren en zij heeft zeker versterking nodig. Wilt u meedenken over de dag zelf of hand- en spandiensten verrichten gedúrende de dag, meldt u zich dan aan via loespeters9@gmail.com.

Vlaanderen
In Brugge en Gent was de vereniging present op de Fiets- en Wandelbeurzen. Ook op een aparte “inspiratiedag” in Antwerpen heeft de vereniging zich laten zien. Vlaanderen timmert aan de weg.
Het bestuur wenst hen veel succes en ondersteunt hun initiatieven van harte!

Dick van Maanen