Het Testimonium is een verklaring, afgegeven door een officiële instantie, waarin staat dat men een pelgrimage heeft voltooid. Er zijn in Rome meerdere instanties die een Testimonium aan pelgrims verstrekken. Hieronder beschrijven we de mogelijkheden bij het Vaticaan, de Friezenkerk en de Opera Romana Pellegrinaggi.

Vaticaan

Het Testimonium van het Vaticaan kan men uitsluitend `s morgens tussen 8:00 – 14:00 uur aanvragen.


Loop naar de Zwitserse garde (links van de Sint Pieter) en zeg dat je een Testimonium wil. Zij verwijzen je door.

Je krijgt het soms in de Sint Pieter op vertoon van de stempelkaart.

Het Vaticaan heeft afspraken gemaakt met de pelgrimsorganisaties over de condities voor het verkrijgen van een Testimonium.
Deze condities zijn:

Je moet tenminste gelopen hebben zonder onderbreking van Acquapendente (150 km) of gefietst van Lucca (400 km) naar Rome.
En je moet een persoonlijke stempelkaart kunnen overleggen die aantoont dat je de volgende plaatsen heeft bezocht: Bolsena, Montefiascone, Viterbo, Sutri, Campagnano of La Storta.

Testimonium van het Vaticaan [vertaling]

TESTIMONIUM
PEREGRINATIONIS PERACTAE
AD LIMINA PETRI
GETUIGSCHRIFT BETREFFENDE DE AFGELEGDE PELGRIMSTOCHT
NAAR HET GRAF VAN PETRUS
Wij maken bekend dat
de heer/mevrouw……………….. uit vroomheid
en als pelgrim heeft bezocht
deze patriarchale Basiliek,
die gebouwd is bij het lichaam van de heilige apostel Petrus
en die gewijd is tot glorie van God
en ter ere van deze heilige Apostel Petrus.
Uitgereikt in het Vaticaan

Geen Testimonium gekregen?

Maak een fotokopie van je pelgrimspaspoort, inclusief stempels. Noteer verder ook apart de volgende gegevens: je volledige naam en adres, leeftijd, geslacht en nationaliteit. Noem je startplaats en of je per fiets of te voet bent gegaan. Maak tevens een kopie van je paspoort of identiteitskaart en geef een korte motivering van je pelgrimage.
Stuur het naar: Sacristy St-Peter’s Basilica, Fabbrica di San Pietro 00120-Città del Vaticano.
Na een tot twee maanden krijg je het Testimonium thuisgestuurd.

Audiëntie

Op audiëntie bij de Paus of bijwonen van een Heilige Mis?
Wie een Heilige Mis wil bijwonen of op audiëntie bij de paus vindt hier meer informatie!

Rondleiding in de catacomben

Het Vaticaan organiseert rondleidingen in de catacomben.
Deze rondleiding moet ruim van te voren worden aangevraagd. Het formulier voor de aanvraag kan men hier downloaden.

Friezenkerk

Het Willibrordcentrum van de Friezenkerk verstrekt op verzoek een Oorkonde omtrent de voltooide pelgrimage naar Rome.


De kerk is daarbij geopend op woensdag- en zaterdagochtend van 10:00 uur – 13:00 uur en dinsdag- en vrijdagmiddag van 15:00 – 18:00 uur.
De Oorkonde wordt echter bij voorkeur aan het eind van de zondagdienst publiekelijk uitgereikt. Men moet dit wel van tevoren te kennen geven.

De kerk ligt dicht bij de Sint Pieter op de plek waar al 1.200 jaar geleden een Friese kolonie was gevestigd. De inwoners van Denemarken tot Duinkerken werden toen aangeduid als Friezen en die naam is blijven hangen.
Een lange tijd zijn de Friezen ‘daar’ weggeweest maar inmiddels al heel wat jaren is het een bloeiende gemeenschap voor Nederlanders in Rome.

De rector is pater dr. Antoine Bodar. Diaken is Kees van Duin. Je vindt hier meer informatie over de Friezenkerk

Oorkonde [vertaling]

Oorkonde van de Friezenkerk
Rome
te voet/of met de fiets
vanuit Nederland
Het bestuur van het Willibrordcentrum
in de kerk van de Friezen te Rome
verklaart hierbij dat
naam……….adres
woonplaats…..
in het jaar…..
de pelgrimage naar de heilige stad
Rome
heeft voltooid

Opera Romana Pellegrinaggi

De Opera Romana Pellegrinaggi (ORP) is een officiële instantie van het vicariaat van Rome, een orgaan van de Heilige Stoel dat direct ressorteert onder de Kardinaal-Vicaris van de Paus.


Dit kantoor is dagelijks geopend van 9:00 tot 18:00 uur. Daarbij is er wel een middagpauze en het kantoor is gesloten op zaterdag, zon- en feestdagen. Ook bij deze organisatie moet men een stempelkaart overleggen.


Het kantoor is op het St. Pietersplein in de uiterste zuidoost hoek.
Adres: Ufficio di S. Pietro
Piazzo Pio XII

tel: 800 91 74 30
Meer informatie over de ORP vind je hier!

Testimonium van het ORP (vertaling)


Getuigschrift betreffende de afgelegde
pelgrimstocht naar het graf van de
apostelen Petrus en Paulus
Het Vicariaat van deze Stad van de Apostolische en Metropolitane Kerk, bewaker van het erfgoed van de heilige apostelen Petrus en Paulus verklaart
– opdat voor alle gelovigen en pelgrims, bijeengekomen bij de Stoel van H. Petrus hetzij uit de Stad, hetzij van daarbuiten, hetzij vervuld van devotie, hetzij vanwege een gelofte, het weten –
dat [naam]
de zeer heilige Vaticaanse Basiliek met christelijke devotie heeft bezocht.
Daarop vertrouwend overhandig ik hem deze brief getekend met het zegel van diezelfde Heilige Kerk.
Uitgereikt te Rome

Register van pelgrims te voet of per fiets naar Rome

De vereniging Pelgrimswegen naar Rome houdt een register bij. Hierin wordt vastgelegd welke leden en oud-leden de reis naar Rome hebben voltooid. Je kunt in dit register worden opgenomen.

Meer informatie hierover vind je op pelgrimsverhalen.