Terug naar Inleiding

Nieuw bestuur en actieve leden gezocht

Dit jaar bestaat onze vereniging 15 jaar en dat betekent dat we in de komende vier jaren van vol in de puberteit volwassen gaan worden. Bestuurlijk gezien bewegen we van een groep pioniers die alles deden naar een groep die zorgt voor de continuïteit van de vereniging alsook het faciliteren van de groeiende groep vrijwilligers die Pelgrimswegen naar Rome draaiende houdt.

Als jij daar als bestuurslid aan bij wil dragen vanaf dit najaar, dan komen we graag met je in contact. Laat het ons dan weten via voorzitter@pelgrimswegen.nl of schiet een van ons aan tijdens de ontmoetingsdag op 15 oktober.

Ook voor diverse andere functies zoeken we nog vrijwilligers, zoals de redacteur nieuwsbrief, evenementen organisatie, invullen van de website etc.

Meer in detail

Voor de invulling van het bestuur zoeken we als vereniging 2-3 nieuwe leden. Op dit moment kent het bestuur 8 leden en dat willen we terugbrengen naar 5-7. We voorzien dat het bestuur in de komende jaren een meer faciliterende rol zal kennen dan de afgelopen 15 jaar. De bestuursleden voerden tal van taken uit, zoals organiseren van evenementen, routes uitwerken, artikelen schrijven etc. In de komende jaren zal het bestuur twee belangrijke kerntaken kennen:

  1. Het zorgdragen voor de continuïteit van de vereniging.
  2. Het faciliteren van de grote en groeiende groep actieve leden die de meeste activiteiten uitvoeren binnen de vereniging.

Onder taak 1 valt bijvoorbeeld prudente (financiële) administratie en archief, gezond leden verloop, beleid en overlegstructuur met bestuur en leden, onderhouden van externe relaties en coördinatie van communicatie vanuit de vereniging.

Onder taak 2 valt het werven van actieve leden, helderheid geven over de te verrichten taken in afstemming met andere activiteiten, al dan niet georganiseerd als werkgroep, budget beschikbaar maken indien nodig, aanspreekbaar zijn voor de actieve leden, beschikbaar stellen van goed te gebruiken softwareprogramma’s etc.

Rollen in het bestuur

Wij denken dat we voor deze taken de volgende rollen nodig hebben in het bestuur:

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Portefeuillehouder Marketing & Communicatie
Portefeuillehouder Vrijwilligers | werving en betrokken houden actieve leden
Portefeuillehouder Operatie | aanspreekpunt op inhoud

De rol van Portefeuillehouder Operatie is mogelijk te groot voor 1 persoon en zullen we mogelijk verdelen onder meerdere bestuursleden. Sowieso zal de exacte verdeling van de taken door de bestuursleden onderling gemaakt worden, afhankelijk van interesses en ervaring.

Van enkele bestuursleden loopt binnenkort hun aanstellingstermijn af en daarom zoeken we vanaf najaar 2022 2-3 nieuwe bestuursleden die willen gaan meedraaien om dan tijdens de ALV van voorjaar 2023 voorgesteld te worden als nieuwe bestuursleden.

Heb je interesse, laat neem dan contact met ons op via voorzitter@pelgrimswegen.nl of een van de overige bestuursleden die zich met deze zoektocht bezighouden (Erica van Baren, Vincent Oomen en Rob de Vogel).

Over de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome

Pelgrimswegen naar Rome is een vereniging, opgericht in 2007. In 2022 telt de vereniging circa 1250 leden. Het doel van de vereniging is het vergroten en verdiepen van de belangstelling voor pelgrims- en bezinningstochten, te voet of op de fiets naar Rome. De actieve leden van de vereniging zorgen voor promotie en ontmoetingsactiviteiten in Nederland en Vlaanderen en voor informatievoorziening, digitaal, op papier en in lezingen.

De jaaromzet is circa 20.000 -25.000 Euro en de balanspositie is gezond.

Over het Bestuur van Pelgrimswegen naar Rome

Statutair bestaat het bestuur uit minimaal drie en maximaal zeven leden. De zittingsduur is vier jaar. We zijn een enthousiaste groep vrijwilligers en ook professioneel in onze samenwerking. De overlegcultuur is heel open met veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, waarop je wel ook aangesproken wordt.

Diversiteit in het bestuur

Wij streven als vereniging naar diversiteit en inclusiviteit. Dat wil zeggen dat fietsers en wandelaars, mannen en vrouwen, jong en oud een plek hebben in onze vereniging en ook in ons bestuur. Gezien de huidige samenstelling, roepen we fietsers, vrouwen en 40-ers/50-ers extra op om ons te benaderen.